Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym w ramach świadczonych w Serwisie usług jest ZINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739860, NIP: 9542794248. 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników w celu:
  1. wykonania umów zawartych z Użytkownikami obejmujących realizację usług świadczonych za pomocą Serwisu;
  2. kontaktu Administratora z Użytkownikiem – na podstawie zgody Użytkownika, wyrażonej poprzez uzupełnienie swoich danych w formularzu kontaktowym i kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”. 
   Przetwarzanie danych osobowych w innych celach odbywa się po uzyskaniu odrębnej zgody osoby, której dane mają być przetwarzane.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika jest w pełni dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić Administratorowi świadczenie na rzecz Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika usług, których świadczenia podjął się za pomocą Serwisu.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi kadrowe, księgowe, prawne oraz informatyczne. Ponadto, w razie skorzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika z usługi eksportu, usługi fotograficznej, usługi „spacer 3D” lub usługi banerowej, jego dane będą także przekazywane administratorom serwisów, do których ma się odbyć eksport Ogłoszeń Zarejestrowanego Użytkownika oraz podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w ramach usługi fotograficznej, usługi „spacer 3D”  i usługi banerowej. Administrator oświadcza, że w szczególności powierzył przetwarzanie danych osobowych spółce Grupa OLX sp. z o.o., a przetwarzanie danych osobowych przez tę spółkę jest niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi eksportu.
 5. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przechowywane przez okres świadczenia na rzecz Użytkownika usług, a po jego upływie mogą być również przechowywane przez okres, w którym Użytkownik może zgłaszać do Administratora roszczenia pozostające w związku ze świadczeniem tych usług (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w wykonaniu czynności kontrolnych. W tym przypadku przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość obrony przed roszczeniami osób trzecich i zadośćuczynienia obowiązkom wynikającym z przepisów prawa.
 6. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika ma on również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Realizacja praw Użytkownika następuje na jego żądanie przesłane na adres mailowy kontakt@bezprowizji.pl W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Administratora na adres: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.

  PLIKI COOKIES I LOGI SYSTEMOWE
 9. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies ułatwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji. Stosowanie plików cookies służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 10. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 11. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2.  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 13. Zarejestrowany Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „zapamiętaj moje dane”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na urządzenie Zarejestrowanego Użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie Zarejestrowanego Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Zarejestrowany Użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Zarejestrowany Użytkownik odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Zarejestrowany Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się nie zaznaczanie opcji „nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z Serwisu.
 14. Serwis gromadzi następujące informacje
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie innych posiadanych jego danych;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (w tym adres IP);
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (w tym logi systemowe, zawierające między innymi datę, czas wizyty, statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn, dane dotyczące interakcji Użytkowników z treściami znajdującymi się w Serwisie);
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym dane dotyczące logowania).
 15. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie plików cookies nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowolnienie działania Serwisu.
 16. Dane zawarte w plikach cookies są przetwarzane przez Administratora dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, co stanowi uzasadniony interes Administratora.
 17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 18. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
 19. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.
 20. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych zgromadzonych w związku z usługami świadczonymi przez niego w ramach Serwisu.