Regulamin

§1 WSTĘP

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.bezprowizji.pl, w tym w szczególności świadczenia drogą elektroniczną usług dostępnych w Serwisie lub za jego pośrednictwem.
 2. Administratorem Serwisu jest ZINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739860, NIP: 9542794248, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Administrator zawiera z Użytkownikami Serwisu umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług związanych z Serwisem (w tym usług dostępnych w Serwisie lub za jego pośrednictwem).
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w  sposób  wyłączny  określają  prawa  i  obowiązki  Użytkowników  Serwisu,  a  także  prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Serwisu. 
 5. Regulamin niniejszy udostępniany jest każdemu Użytkownikowi Serwisu na stronie internetowej www.bezprowizji.pl.
 6. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 7. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

§2 DEFINICJE

 1. Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem domenowym www.bezprowizji.pl, którego podstawową funkcją jest odpłatne udostępnianie zestawu narzędzi pozwalających Użytkownikowi na stworzenie i opublikowanie własnego Ogłoszenia na warunkach wynikających z Regulaminu.
 2. Regulamin - niniejszy regulamin.
 3. Użytkownik - osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu, w szczególności na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z Administratorem.
 4. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej z zakresu sprzedaży lub wynajmowania Nieruchomości, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w zakresie w jakim korzysta z funkcjonalności Serwisu dostępnej w ramach Konta.
 5. Pakiet Podstawowy – pakiet usług pozwalający w szczególności na stworzenie jednego Ogłoszenia, na który składają się usługa narzędziowa, usługa eksportu, usługa hostingu oraz usługa fotograficzna.
 6. Pakiet Dodatkowy – co najmniej jedna wybrana przez Zarejestrowanego Użytkownika usługa spośród usług dostępnych w Serwisie i niewchodzących w skład Pakietu Podstawowego.
 7. Ogłoszenie – stworzone przez Zarejestrowanego Użytkownika w ramach Serwisu ogłoszenie dotyczące wynajmu lub sprzedaży, wybranej spośród opcji oferowanych w ramach Serwisu. Ilekroć w Regulaminie lub w Serwisie mowa o Ogłoszeniu dotyczącym wynajmu, należy przez to rozumieć Ogłoszenie dotyczące umowy najmu, wystawione przez potencjalnego wynajmującego.
 8. Nieruchomość – nieruchomość w rozumieniu art. 46 §1 Kodeksu cywilnego, a także niestanowiący przedmiotu odrębnej własności lokal mieszkalny.
 9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Konto - przydzielona danemu Zarejestrowanemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, dostępna po rejestracji, za pomocą której Użytkownik może korzystać z usług w ramach Pakietu Podstawowego i Pakietu Dodatkowego.
 11. Materiały – wszelkie treści, niezależnie od ich formy, w szczególności materiały słowne, graficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, udostępnione przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu przy użyciu istniejących funkcjonalności, w tym Ogłoszenia stworzone za pomocą udostępnianych w Serwisie usług.

 

§3 USŁUGI

 1. Użytkownikom w Serwisie świadczona jest usługa wyświetlania i odczytywania treści.
 2. Użytkownik staje się Zarejestrowanym Użytkownikiem w momencie rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Serwisie za pomocą prawdziwych danych i na wyraźnym zaakceptowaniu treści Regulaminu  oraz naciśnięciu na przycisk „Utwórz nowe konto”, a następnie na kliknięciu na link aktywacyjny wysłany na podany przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego adres e-mail.
 3. Zarejestrowany Użytkownik po zalogowaniu do Serwisu (co następuje poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła podanego przy rejestracji) uzyskuje dostęp do Konta. W ramach Konta Zarejestrowany Użytkownik może nabyć Pakiet Podstawowy. Po nabyciu Pakietu Podstawowego Zarejestrowanemu Użytkownikowi udostępniane są usługi wchodzące w skład tego pakietu.
 4. W ramach każdego Ogłoszenia stworzonego za pomocą Pakietu Podstawowego Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość nabycia, w dowolnym czasie, w którym Ogłoszenie będzie dostępne w Serwisie w ramach usługi hostingu, wybranych przez siebie elementów Pakietu Dodatkowego. Usługi oferowane w ramach Pakietu Dodatkowego są udostępniane Zarejestrowanemu Użytkownikowi po uiszczeniu opłaty za takie usługi (lub usługę) i dotyczą tylko jednego, wybranego Ogłoszenia.
 5. Usługi oferowane w Serwisie w ramach Pakietu Podstawowego lub Pakietu Dodatkowego oferowane są wyłącznie jeżeli w chwili nabycia usług objętych danym Pakietem Nieruchomość, mająca być przedmiotem Ogłoszenia, znajduje się w mieście lub gminie określonych w wykazie, dostępnym pod adresem: https://www.bezprowizji.pl/dostepnosc W przypadku uiszczenia przez Zarejestrowanego Użytkownika opłaty za nabycie usług w ramach Pakietu Podstawowego lub Pakietu Dodatkowego w odniesieniu do Nieruchomości nieznajdującej się w w/w wykazie, nie dochodzi do zawarcia umowy, wobec czego takie usługi nie zostaną wykonane, a uiszczona opłata zostanie zwrócona.
 6. Wysokość opłat za nabycie Pakietu Podstawowego oraz za poszczególne usługi możliwe do wyboru w ramach Pakietu Dodatkowego określona jest w Tabeli opłat, stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Serwis umożliwia dokonanie przez Zarejestrowanych Użytkowników płatności za usługi nabywane w ramach Pakietów na następujące sposoby:
  1. płatność online za pomocą karty płatniczej
   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro
  2. przelew online;
  3. płatność za pomocą BLIK.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za płatność dokonaną przez Zarejestrowanego Użytkownika kartą płatniczą Administrator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zarejestrowanego Użytkownika, z której dokonywana była płatność.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji  usług wchodzących w skład wybranego przez Zarejestrowanego Użytkownika Pakietu jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 11. Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Zarejestrowany Użytkownik może umieszczać  Ogłoszenia wyłącznie we własnym imieniu.
 13. W Serwisie mogą być oferowane także inne usługi niż opisane w niniejszym Regulaminie, na zasadach określonych w opublikowanych w Serwisie odrębnych regulaminach szczegółowych.

 

§4 PAKIET PODSTAWOWY

 1. Uiszczenie opłaty za Pakiet Podstawowy stanowi nabycie usług wchodzących w skład Pakietu Podstawowego i skutkuje umożliwieniem Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostępu do usługi narzędziowej na okres 12 miesięcy oraz przekazaniem danych Zarejestrowanego Użytkownika do podmiotu, który współpracuje z Administratorem na potrzeby realizacji usługi fotograficznej.
 2. Podstawową funkcjonalnością Serwisu jest usługa narzędziowa. W ramach usługi narzędziowej wchodzącej w skład Pakietu Podstawowego Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje:
  1. możliwość stworzenia i publikacji jednego Ogłoszenia, które następnie będzie udostępniane w Serwisie w ramach usługi hostingu i eksportowane w celu publikacji (udostępniania) w zewnętrznych serwisach internetowych, wymienionych w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu;
  2. dostęp do bazy informacji prawnych, zawierającej informacje dotyczące przepisów prawa związanych ze sprzedażą i wynajmem Nieruchomości oraz dostęp do opracowanych przez Administratora wzorców umów i innych dokumentów dotyczących Nieruchomości; 
  3. instrukcję wykonywania zdjęć Nieruchomości na potrzeby przygotowania Ogłoszenia;
  4. dostęp do opracowanych przez Administratora informacji umożliwiających szacunkową wycenę nieruchomości lub wysokości czynszu najmu na podstawie wprowadzonych przez Zarejestrowanego Użytkownika danych dotyczących Nieruchomości;
  5. dostęp do opracowanych przez Administratora szablonów Ogłoszeń.
 3. Świadczona  w ramach Pakietu Podstawowego usługa fotograficzna polega na wykonaniu przez zatrudnionego przez Administratora fotografa i udostępnieniu Zarejestrowanemu Użytkownikowi zdjęć Nieruchomości (5 zdjęć w przypadku działki albo 10 zdjęć w przypadku innego rodzaju Nieruchomości), na potrzeby przygotowania Ogłoszenia, którego dotyczy nabyty Pakiet Podstawowy.
 4. Sesja zdjęciowa na potrzeby usługi fotograficznej realizowana będzie w terminie uzgodnionym przez fotografa z Zarejestrowanym Użytkownikiem, poprzez kontakt w formie telefonicznej lub mailowej, przy użyciu danych podanych przez Zarejestrowanego Użytkownika przy rejestracji.
 5. Zdjęcia wykonane w ramach usługi fotograficznej zostaną przekazane Zarejestrowanemu Użytkownikowi poprzez dodanie ich do konta Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie. 
 6. Stworzenie i publikacja Ogłoszenia odbywa się poprzez wykonanie przez Zarejestrowanego Użytkownika poniższych czynności:
  1. wybór, czy Ogłoszenie ma dotyczyć sprzedaży czy wynajmu Nieruchomości , następnie;
  2. wybór, czy Ogłoszenie dotyczy domu, działki czy mieszkania, następnie;
  3. złożenie oświadczeń co do pytań dotyczących stanu prawnego Nieruchomości, zgodnie z wyświetlanymi w Serwisie opcjami, następnie;
  4. wprowadzenie danych dotyczących Nieruchomości, której dotyczyć ma Ogłoszenie, zgodnie z formularzem wyświetlanym w Serwisie, a także danych kontaktowych do Zarejestrowanego Użytkownika, który Ogłoszenie to tworzy, następnie;
  5. wybór szablonu opisującego ogłoszenie, następnie;
  6. dodanie zdjęć Nieruchomości, której dotyczyć ma Ogłoszenie, wykonanych uprzednio w ramach usługi fotograficznej i dostępnych w ramach konta Zarejestrowanego Użytkownika, następnie;
  7. akceptacji Ogłoszenia i przekazania go do usługi eksportu i usługi hostingu, poprzez kliknięcie przycisku „publikuj ogłoszenie” oraz potwierdzenie tej akceptacji poprzez kliknięcie przycisku „Publikuj” w nowo otwartym oknie.
 7. Usługa hostingu polega na udostępnieniu zasobów systemu teleinformatycznego (określonej przestrzeni dyskowej na serwerze, na którym znajduje się Serwis www.bezprowizji.pl) w celu przechowywania przez Zarejestrowanego Użytkownika treści cyfrowych realizowanych i przekazywanych przez Administratora (np. zdjęć Nieruchomości), Materiałów, w tym Ogłoszenia stworzonego przez Zarejestrowanego Użytkownika za pomocą usługi narzędziowej.
 8. W tym samym czasie Administrator może świadczyć na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika usługę hostingu w zakresie kilku Ogłoszeń. 
 9. Usługa hostingu w ramach Pakietu Podstawowego świadczona jest przez okres 12 miesięcy.
 10. Usługa eksportu polega na przekazaniu treści cyfrowych zawartych w ramach stworzonego za pomocą Serwisu Ogłoszenia do innego serwisu (lub serwisów) zajmującego się tworzeniem, hostingiem i udostępnianiem ogłoszeń dotyczących Nieruchomości, z którego administratorem (operatorem) Administrator zawarł stosowną umowę. 
 11. W ramach usługi eksportu wchodzącej w skład Pakietu Podstawowego Ogłoszenie w innych serwisach, do których zostanie przekazane, będzie udostępniane przez okres 90 dni od momentu ich aktywacji przez administratora (operatora) takiego innego serwisu. Aktywacja ta będzie mieć miejsce raz dziennie w dni robocze.
 12. Modyfikacja stworzonego przez Użytkownika Ogłoszenia, które zostało udostępnione w Serwisie w ramach usługi hostingu i w innych serwisach internetowych w ramach usługi eksportu odbyć się może wyłącznie poprzez wybór odpowiednich opcji w Serwisie, przy czym w przypadku innego serwisu, na który Ogłoszenie jest eksportowane, dostępność takich opcji jest uzależniona od funkcjonalności takiego serwisu.

§5 PAKIET DODATKOWY

 1. Po nabyciu Pakietu Podstawowego Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość nabycia następujących usług w ramach Pakietu Dodatkowego:
  1. usługi „spacer 3D” - polegającej na stworzeniu prezentacji na podstawie tzw. spaceru wirtualnego po  Nieruchomości;
  2. usługi fotograficznej – polegającej na wykonaniu dodatkowych zdjęć (5 zdjęć w przypadku działki albo 10 zdjęć w przypadku innego rodzaju Nieruchomości), poza zdjęciami wchodzącymi w skład Pakietu Podstawowego;
  3. usługi baner – polegającej na przygotowaniu i produkcji banneru reklamowego;
  4. przedłużenie usługi hostingu ponad okres 12 miesięcy;
  5. przedłużenie okresu udostępniania Ogłoszenia w serwisach, do których zostało ono przekazane w ramach usługi eksportu, ponad okres 90 dni, przy czym dostępność i sposób realizacji są uzależnione od funkcjonalności danego serwisu.
 2. Usługa „spacer 3D” jest realizowana na zasadach analogicznych jak usługa fotograficzna, jednocześnie z tą usługą, albo oddzielnie.
 3. Nabycie przez Zarejestrowanego Użytkownika usługi „spacer 3D” lub usługi fotograficznej wchodzącej w skład Pakietu Dodatkowego może nastąpić także po realizacji usługi fotograficznej wchodzącej w skład Pakietu Podstawowego.
 4. Usługa banerowa polegać będzie na wykonaniu na zamówienie Zarejestrowanego Użytkownika banera reklamowego o wybranych przez Zarejestrowanego Użytkownika i dostępnych w Serwisie wymiarach i zawierającego wskazaną przez Zarejestrowanego Użytkownika treść, poprzez wybór odpowiednich opcji w Serwisie. 
 5. Baner wykonany w ramach zamówienia Zarejestrowanego Użytkownika zostanie doręczony na adres Zarejestrowanego Użytkownika, podany przy rejestracji. Opłata za zamówienie tego banera podana w Tabeli opłat zawiera także koszty doręczenia banera reklamowego za pomocą przesyłki kurierskiej na znajdujący się w Polsce adres Zarejestrowanego Użytkownika.
 6. Ponadto, w ramach Pakietu Dodatkowego Zarejestrowany Użytkownik ma nieodpłatną możliwość stworzenia poprzez wybór odpowiednich opcji w Serwisie, opinii na temat usług oferowanych w Serwisie, składającej się z wybranych przez Zarejestrowanego Użytkownika elementów spośród tekstu, zdjęć lub filmów wideo.


§6 TREŚCI

 1. Wszystkie treści udostępniane w Serwisie przez Administratora i przekazywane Zarejestrowanemu Użytkownikowi, w tym treści w ramach bazy informacji prawnych, zdjęcia wykonane w ramach usługi fotograficznej, prezentacja wykonana w ramach usługi „spacer 3D” oraz baner reklamowy wykonany w ramach usługi banerowej, stanowią przedmioty praw własności intelektualnej Administratora. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik może wykorzystywać te treści wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie lub na podstawie odrębnego, pisemnego zezwolenia Administratora.
 2. Zarejestrowanemu Użytkownikowi, co do przekazanych mu zdjęć, „spaceru 3D” lub banera reklamowego, , Administrator udziela nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z nich na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Zarejestrowanemu Użytkownikowi, co do przekazanych mu treści w ramach bazy informacji prawnej, , przysługuje uprawnienie do korzystania z tych treści wyłącznie na osobiste potrzeby Zarejestrowanego Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania tych treści, w tym w szczególności do publicznego udostępniania ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Wraz z licencją, o której mowa powyżej w ust. 2 , Administrator udziela Zarejestrowanemu Użytkownikowi zezwolenia na modyfikowanie, zmienianie, opracowywanie przekazanych mu zdjęć lub „spaceru 3D”, a także na korzystanie i rozpowszechnianie tak stworzonych utworów zależnych oraz na udzielanie dalszych zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich do przekazanych Zarejestrowanemu Użytkownikowi zdjęć lub „spaceru 3D”.
 5. Udzielenie licencji oraz zezwoleń, o których mowa w ust. 2 - 4 powyżej odbywa się w ramach wynagrodzenia za nabytą usługę.
 6. Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zamieszczenia w Serwisie Materiałów, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Przekazanie przez Zarejestrowanego Użytkownika Materiałów do zamieszczenia w Serwisie poprzez użycie istniejącej funkcjonalności Serwisu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zarejestrowanego Użytkownika zgody na udostępnienie Materiałów w Serwisie oraz udzieleniem Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na udostępnienie tych Materiałów w Serwisie, obejmującej wszystkie pola eksploatacji niezbędne do takiego udostępnienia.  
 8. W zakresie, w jakim Materiały są przekazywane do zamieszczenia w Serwisie poza usługą hostingu, ich zamieszczenie w Serwisie jest nieodpłatne. Z tego względu Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w zakresie udostępnienia w Serwisie tych Materiałów, terminu ich udostępnienia oraz okresu, przez który pozostaną one udostępnione w Serwisie. Administrator nie posiada jednak obowiązku kontrolowania i weryfikacji Materiałów. 
 9. Administrator jest uprawniony do udostępnienia Materiałów w ramach Serwisu wyłącznie bez wprowadzenia w nich zmian.
 10. Jeśli Administrator otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze Materiałów przechowywanych w Serwisie, w tym w szczególności danych zawartych w stworzonym przez Zarejestrowanego Użytkownika Ogłoszeniu, ma prawo do uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 11. Jeśli Administrator uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych Materiałów, w tym w szczególności danych zawartych w stworzonym przez Użytkownika Ogłoszeniu, ma prawo do uniemożliwienia dostępu do tych danych, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. 
 12. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie lub przekazywanie za jego pośrednictwem Materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również Materiałów wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady netykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Serwis lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.
 13. W przypadku gdy Zarejestrowany Użytkownik dopuszcza się powtarzającego się zamieszczania Materiałów, które na podstawie Regulaminu zostały usunięte lub gdy narusza inne postanowienia Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta temu Zarejestrowanemu Użytkownikowi. Zablokowanie to jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej z Zarejestrowanym Użytkownikiem z jego winy, ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zarejestrowanego Użytkownika do uzyskania zwrotu jakichkolwiek płatności dokonanych w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W ramach świadczenia usługi eksportu Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za prawidłowe przekazanie treści cyfrowych do serwisu, do którego ma się odbyć eksport Ogłoszenia stworzonego przez Zarejestrowanego Użytkownika. 
 2. Usługa fotograficzna, usługa „spacer 3D”, usługa eksportu i usługa banerowa świadczone są przez Administratora we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, z którymi Administrator posiada zawarte odrębne umowy.
 3. Administrator, w zakresie w jakim świadczy usługę banerową, zobowiązany jest do dostarczenia Zarejestrowanemu Użytkownikowi zamówionego przez niego banera bez wad.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie przez Materiały praw osób trzecich, chyba, że po uzyskaniu urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści nie uniemożliwili dostępu do nich.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika jakichkolwiek treści dostępnych w Serwisie, które wyrządziło szkodę innemu Użytkownikowi, Zarejestrowanemu Użytkownikowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania lub brak działania odnośników (linków) do innych stron internetowych, zamieszczonych w Serwisie przez Zarejestrowanych Użytkowników, jak również za treści do których dany link odsyła.
   

§8 UMOWA

 1. Każdy Użytkownik w momencie skorzystania z dowolnej z usług oferowanej w ramach Serwisu zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa).
 2. Zawarcie Umowy nie powoduje, że Administrator udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Ponadto Administrator zastrzega, że w ramach Serwisu oferuje jedynie profesjonalne narzędzia służące stworzeniu Ogłoszenia, nie gwarantuje zaś, że w wyniku stworzenia Ogłoszenia i udostępnienia go w serwisach internetowych do Zarejestrowanego Użytkownika tworzącego Ogłoszenie zgłosi się jakakolwiek osoba wyrażająca wolę zawarcia umowy, której dotyczy Ogłoszenie lub też, że jakakolwiek osoba zgłaszająca się do Zarejestrowanego Użytkownika zawrze z nim umowę, której dotyczy Ogłoszenie.
 3. Umowa w zakresie usługi wyświetlania i odczytywania treści zawierana jest na czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę. 
 4. Umowa w zakresie usługi narzędziowej i usługi hostingu w ramach Pakietu Podstawowego zawierana jest na okres 12 miesięcy.
 5. Umowa w zakresie usługi eksportu w ramach Pakietu Podstawowego zawierana jest na okres 90 dni.
 6. Umowy w zakresie usługi eksportu i usługi hostingu w ramach Pakietu Dodatkowego są zawierane na okres wybrany przez Użytkownika przy nabywaniu tych usług, w ramach opcji do wyboru dostępnych w Serwisie.
 7. W zakresie umowy hostingu i umowy eksportu Użytkownik uprawniony jest do usunięcia wystawionego Ogłoszenia przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, poprzez wybór odpowiednich opcji w Serwisie.
 8. Umowa w zakresie pozostałych usług zawierana jest na czas określony, będący czasem wykonania tych usług przez Administratora.
 9. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika dotyczących usługi wyświetlania i odczytywania treści obejmuje czas pozostawania Użytkownika w Serwisie. Minimalny czas trwania zobowiązań Zarejestrowanego Użytkownika dotyczących pozostałych usług obejmuje okres, na który umowy te zostały zawarte.
 10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Użytkownik ma prawo odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pomocą poczty na adres Administratora lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@bezprowizji.pl
 12. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 13. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy Administrator zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Administrator dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 15. Z uwagi na fakt, że świadczenia otrzymywane przez Zarejestrowanego Użytkownika w ramach nabywanego przez niego Pakietu Podstawowego polegają przede wszystkim na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przy zakupie Pakietu Podstawowego Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania tych świadczeń przed upływem terminu do odstąpienia. Wyrażenie takiej zgody powoduje, że Zarejestrowany Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy co do Pakietu Podstawowego. W razie niewyrażenia takiej zgody przez Zarejestrowanego Użytkownika Administrator rozpocznie spełnianie świadczeń wchodzących w skład Pakietu Podstawowego po upływie terminu odstąpienia od umowy.
 16. W przypadku usług wchodzących w skład Pakietu Dodatkowego, za wyjątkiem usługi banerowej, Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczeń wchodzących w skład tych usług przed upływem terminu do odstąpienia. Wyrażenie takiej zgody powoduje, że Zarejestrowany Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy co do Pakietu Dodatkowego. W razie niewyrażenia takiej zgody przez Zarejestrowanego Użytkownika Administrator rozpocznie spełnianie świadczeń wchodzących w skład tych usług po upływie terminu odstąpienia od umowy.
 17. W przypadku wchodzącej w skład Pakietu Dodatkowego usługi banerowej, z uwagi na fakt, że zamówiony przez Zarejestrowanego Użytkownika baner reklamowy będzie rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Zarejestrowanego Użytkownika i służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zawierającą indywidualny tekst, wprowadzony przez Zarejestrowanego Użytkownika), Zarejestrowanemu Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

§9 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych w Serwisie usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@bezprowizji.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
 4. Administrator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
   

§10 ZMIANA REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu.
 2. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Administrator zawiadomi Zarejestrowanych Użytkowników, przesyłając na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej treść regulaminu. 
 3. Zarejestrowany Użytkownik może w formie pisemnej wyrazić brak akceptacji dla zmienionego Regulaminu, w tym także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu w obowiązującym terminie jest tożsamy z akceptacją zmienionego Regulaminu Zawiadomienie o zmianie będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Użytkownikami i Zarejestrowanymi Użytkownikami.
 2. Procedura Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowana przez Komisję Europejską dostępna jest na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

Dostępne sposoby płatności:
 


ZAŁĄCZNIK Nr  1 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu Użytkownik powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


ZAŁĄCZNIK Nr  2
OPŁATY
Pakiet Podstawowy  -  1590 zł brutto
Pakiet Dodatkowy:    
- spacer 3D  -  590 zł brutto
- usługa fotograficzna  -  390 zł brutto
- baner 2mx1m  -  99 zł brutto
- baner 1mx0,5m  -  49 zł brutto
- przedłużenie hostingu o kolejne 12 miesięcy  -  590 zł brutto
- przedłużenie okresu udostępniania Ogłoszenia w serwisach otodom i olx o kolejne 30 dni  -  99 zł brutto

 

ZAŁĄCZNIK Nr  3 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym w ramach świadczonych w Serwisie usług jest ZINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739860, NIP: 9542794248. 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników w celu:
  1. wykonania umów zawartych z Użytkownikami obejmujących realizację usług świadczonych za pomocą Serwisu;
  2. kontaktu Administratora z Użytkownikiem – na podstawie zgody Użytkownika, wyrażonej poprzez uzupełnienie swoich danych w formularzu kontaktowym i kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”. 
   Przetwarzanie danych osobowych w innych celach odbywa się po uzyskaniu odrębnej zgody osoby, której dane mają być przetwarzane.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika jest w pełni dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić Administratorowi świadczenie na rzecz Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika usług, których świadczenia podjął się za pomocą Serwisu.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi kadrowe, księgowe, prawne oraz informatyczne. Ponadto, w razie skorzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika z usługi eksportu, usługi fotograficznej, usługi „spacer 3D” lub usługi banerowej, jego dane będą także przekazywane administratorom serwisów, do których ma się odbyć eksport Ogłoszeń Zarejestrowanego Użytkownika oraz podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w ramach usługi fotograficznej, usługi „spacer 3D”  i usługi banerowej. Administrator oświadcza, że w szczególności powierzył przetwarzanie danych osobowych spółce Grupa OLX sp. z o.o., a przetwarzanie danych osobowych przez tę spółkę jest niezbędne dla prawidłowej realizacji usługi eksportu.
 5. Dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przechowywane przez okres świadczenia na rzecz Użytkownika usług, a po jego upływie mogą być również przechowywane przez okres, w którym Użytkownik może zgłaszać do Administratora roszczenia pozostające w związku ze świadczeniem tych usług (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w wykonaniu czynności kontrolnych. W tym przypadku przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość obrony przed roszczeniami osób trzecich i zadośćuczynienia obowiązkom wynikającym z przepisów prawa.
 6. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika ma on również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Realizacja praw Użytkownika następuje na jego żądanie przesłane na adres mailowy kontakt@bezprowizji.pl W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Administratora na adres: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.

  PLIKI COOKIES I LOGI SYSTEMOWE
 9. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies ułatwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji. Stosowanie plików cookies służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 10. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 11. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2.  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 13. Zarejestrowany Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „zapamiętaj moje dane”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na urządzenie Zarejestrowanego Użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie Zarejestrowanego Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Zarejestrowany Użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Zarejestrowany Użytkownik odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Zarejestrowany Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się nie zaznaczanie opcji „nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z Serwisu.
 14. Serwis gromadzi następujące informacje
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie innych posiadanych jego danych;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (w tym adres IP);
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (w tym logi systemowe, zawierające między innymi datę, czas wizyty, statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn, dane dotyczące interakcji Użytkowników z treściami znajdującymi się w Serwisie);
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym dane dotyczące logowania).
 15. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie plików cookies nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowolnienie działania Serwisu.
 16. Dane zawarte w plikach cookies są przetwarzane przez Administratora dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, co stanowi uzasadniony interes Administratora.
 17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 18. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
 19. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.
 20. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych zgromadzonych w związku z usługami świadczonymi przez niego w ramach Serwisu.ZAŁĄCZNIK Nr  4
WYKAZ SERWISÓW, DO KTÓRYCH NASTĘPUJE EKSPORT
1. www.otodom.pl
2. www.olx.pl